When User Action Detail Object
a week ago orrbj Suggestion added H5P/h5p-drag-question - Hebrew
ריווח ליישור-אוטומטי (בפיקסלים)
a week ago orrbj Suggestion added H5P/h5p-drag-question - Hebrew
בחרו מתי להדגיש אזורי יעד
a week ago nadavkav Rebased repository H5P/h5p-drag-question
a week ago nadavkav Pushed changes H5P/h5p-drag-question
a week ago nadavkav Committed changes H5P/h5p-drag-question - Hebrew
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
הצגת הסבר על הניקוד למשתמש בעת בדיקת תשובות (אם האפשרות "החלת עונשים" נבחרה).
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
החלת עונשים על רכיבים ששוחררו באזורי יעד לא נכונים. זה חייב להתאפשר כאשר אותו(ם) רכיב(ים) יכול(ים) להשתחרר למספר אזורי יעד, או אם יש אזור יעד אחד בלבד. אם זה לא מתאפשר, לומדים רשאים להתאים את כל הפריטים לכל אזורי היעד ותמיד לקבל ניקוד מלא.
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
מעניק נקודה אחת למשימה כולה
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
משוב לטווח ציונים מוגדר
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
הגדירו משוב מותאם לכל טווח ציונים שהוא
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
יתבצע יישור-אוטומטי על כל רכיבי הגרירה ששוחררו באזור זה.
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
אפשרו יישור-אוטומטי
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
ודאו שישנה רק תשובה נכונה אחת עבור אזור יעד זה
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
אזור גרירה זה יכול להכיל רכיב אחד בלבד
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
ההודעה תופיע מתחת למשימה ב"בדיקה" אם ההתאמה אינה נכונה.
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
ההודעה מוצגת בהתאמה לא נכונה
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
ההודעה תופיע מתחת למשימה ב"בדיקה" אם רכיב הגרירה הותאם נכונה.
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
הודעה מוצגת בהתאמה נכונה
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
בחרו ברכיב זה כך שיהיה אפשר לגרור אותו למספר אזורי יעד.
a week ago nadavkav Translation approved H5P/h5p-drag-question - Hebrew
התחילו במיקום אזורי היעד שלכם.<br/>אחר כך, מקמו את רכיבי הגרירה וסמנו את אזורי היעד המתאימים.<br/>לבסוף, ערכו את אזורי היעד שוב וסמנו את התשובות הנכונות.

Search